รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 043515369 
101ขัติยะวงษานายสันติรัฐ ไชยโย 043512950 
102เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 043515204 
104สตรีศึกษานายศิริ ธนะมูล 043511410 
105สตรีศึกษา 2  043611055 
106จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกนายเพิ่ม นาก้อนทอง 043561148-9 
107โคกล่ามพิทยาคมนายสายัณห์ ศรีมงคล 043611083 
108ดู่น้อยประชาสรรค์นายยอดรัก บุรวัฒน์ 043611140 
109ธงธานีนายสุบิน แสงสระคู 043631071 
110ธวัชบุรีวิทยาคมนายวิคิด ทินบุตร 043569113 
111เมืองน้อยวิทยาคมนางจิรภา สบายดี 043500075 
112ศรีธวัชวิทยาลัยนางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ 043569255 
113เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดนายสุนทร สีหานาม 043611048 
114ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยานายพัชรินทร์ หยาดไธสง 043508150 
115จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 043507137 
116ม่วงลาดวิทยาคารนายปรีชา ภูมิผักแว่น 096208211 
117เชียงขวัญพิทยาคมนายทิวา วรโยธา 043509092 
118พลับพลาวิทยาคมนายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 043611074 
119เทอดไทยวิทยาคมนายจตุพล ไกรยบุตร 043611185 
201กู่กาสิงห์ประชาสรรค์  043632150 
202จันทรุเบกษาอนุสรณ์นายจักรวาล เจริญทอง 043589161 
205หนองผึ้งวิทยาคารนายบุญส่ง จอมหงษ์ 043612013 
206เหล่าหลวงประชานุสรณ์นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 043611052 
207โพนสูงประชาสรรค์นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 043611036 
208น้ำใสวรวิทย์นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 043611125 
209พนมไพรวิทยาคาร  043591338 
211ช้างเผือกวิทยาคมนายภิญโญ หอมไกล 043626031 
212ทุ่งหลวงพลับพลาไชยนายชวลิต ไชยฮะนิจ 043611258 
213สุวรรณภูมิวิทยาลัยนายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 043581460 
214สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  043581034-5 
215หัวโทนวิทยานายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 079544439 
216หินกองวิทยาคารนายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง   
217เมืองสรวงวิทยานายประวีณ เชิงสะอาด 043597072 
218สูงยางวิทยาประชาสรรค์นายภูวนาท คำพมัย   
219ทรายทองวิทยานายอนุสรณ์ ทาสระคู 043595088 
220สามขาท่าหาดยาววิทยานายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 043611249 
222โพนเมืองประชารัฐนายสรศักดิ์ สีตาชัย 043574053 
223หนองหมื่นถ่านวิทยา  043565022 
224อาจสามารถวิทยานายทินกร โสรถาวร 043599085-6 
225ดูกอึ่งประชาสามัคคีนายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043500161 
226หนองฮีเจริญวิทย์นายวงศกร ประกอบนันท์ 043506116 
301คำนาดีพิทยาคมนายวนัส พรมสว่าง 043611060 
302โนนชัยศรีวิทยาว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 072356265 
303โพธิ์ศรีสว่างวิทยา  043611006 
304โพนทองพัฒนาวิทยานายเทิดทูน สุจารี 043571338-9 
305โพนทองวิทยายนนายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 043571389 
306ม่วงมิตรวิทยาคมนายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 043512751 
307เชียงใหม่ประชานุสรณ์นายสมชาติ สุขใส 043518244 
308โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์นายวัฒนา พลอาษา 043567079 
309ผาน้ำทิพย์วิทยานายไพรวัลย์ สมภูงา 043611030 
310โพธิ์แก้วประชาสรรค์นายเทิดทูน วรวะไล 043611004 
311หนองพอกวิทยาลัยนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 043579173-4 
312ขวาววิทยาคารนางสาวเรวดี มนตรีพิลา 043526752 
313ท่าม่วงวิทยาคมนางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศ   
314โพธิ์ทองวิทยาคารนางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 043611227 
315วังหลวงวิทยาคม    
316เสลภูมินายสุริยา สิงห์ชา 043551336 
318เมยวดีพิทยาคมนายเดชา บุตรพรม 043577021