รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดนายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 043515369 
101ขัติยะวงษานายสันติรัฐ ไชยโย 043512950 
102เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 043515204 
104สตรีศึกษานายเทิดทูน สุจารี 043511410 
105สตรีศึกษา 2นายเกรียงไกร ทานะเวช 043611055 
106จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 043561148-9 
107โคกล่ามพิทยาคมนางสาวเรวดี มนตรีพิลา 043611083 
108ดู่น้อยประชาสรรค์นายสุพรรณ พรรณเกตุ 043611140 
109ธงธานีนายสุบิน แสงสระคู 043631071 
110ธวัชบุรีวิทยาคมนายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 043569113 
111เมืองน้อยวิทยาคมนางจิรภา สบายดี 043500075 
112ศรีธวัชวิทยาลัยนางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ 043569255 
113เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดนายสุนทร สีหานาม 043611048 
114ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยานายพัชรินทร์ หยาดไธสง 043508150 
115จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 043507137 
116ม่วงลาดวิทยาคารนายปรีชา ภูมิผักแว่น 096208211 
117เชียงขวัญพิทยาคมนายทิวา วรโยธา 043509092 
118พลับพลาวิทยาคมนายกฤษณัฐ แสนโยธา 043611074 
119เทอดไทยวิทยาคมนายจตุพล ไกรยบุตร 043611185 
201กู่กาสิงห์ประชาสรรค์นางสุขุมาลย์ อินทเสวก 043632150 
202จันทรุเบกษาอนุสรณ์นายจักรวาล เจริญทอง 043589161 
205หนองผึ้งวิทยาคารนายบุญส่ง จอมหงษ์ 043612013 
206เหล่าหลวงประชานุสรณ์นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 043611052 
207โพนสูงประชาสรรค์นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 043611036 
208น้ำใสวรวิทย์นายเสนอ แก้วนาคูณ 043611125 
209พนมไพรวิทยาคารนายอนุสรณ์ ทาสระคู 043591338 
211ช้างเผือกวิทยาคมนางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา 043626031 
212ทุ่งหลวงพลับพลาไชยนายอนุชิต เปรมปรี 043611258 
213สุวรรณภูมิวิทยาลัยนายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 043581460 
214สุวรรณภูมิพิทยไพศาลนายบุญภพ จันทมัตตุการ 043581034-5 
215หัวโทนวิทยานายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 079544439 
216หินกองวิทยาคารนายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง   
217เมืองสรวงวิทยานายประวีณ เชิงสะอาด 043597072 
218สูงยางวิทยาประชาสรรค์นายภูวนาท คำพมัย   
219ทรายทองวิทยานายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 043595088 
220สามขาท่าหาดยาววิทยานายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 043611249 
222โพนเมืองประชารัฐนายสรศักดิ์ สีตาชัย 043574053 
223หนองหมื่นถ่านวิทยานายเกรียงไกร ป้องศรี 043565022 
224อาจสามารถวิทยานายทินกร โสรถาวร 043599085-6 
225ดูกอึ่งประชาสามัคคีนายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043500161 
226หนองฮีเจริญวิทย์นายสายัณห์ ศรีมงคล 043506116 
301คำนาดีพิทยาคมนายบุญชู สุนธงศิริ 043611060 
302โนนชัยศรีวิทยาว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 072356265 
303โพธิ์ศรีสว่างวิทยานายปิยณัฐ กุสุมาลย์ 043611006 
304โพนทองพัฒนาวิทยานายเพิ่ม นาก้อนทอง 043571338-9 
305โพนทองวิทยายนนายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 043571389 
306ม่วงมิตรวิทยาคมนายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 043512751 
307เชียงใหม่ประชานุสรณ์นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 043518244 
308โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์นายวัฒนา พลอาษา 043567079 
309ผาน้ำทิพย์วิทยานายชวลิต ไชยฮะนิจ 043611030 
310โพธิ์แก้วประชาสรรค์นายเทิดทูน วรวะไล 043611004 
311หนองพอกวิทยาลัยนายเดชา บุตรพรม 043579173-4 
312ขวาววิทยาคารนายปรเมนทร์ คืนดี 043526752 
313ท่าม่วงวิทยาคมนางอัญญรัตน์ แสนภูมิ   
314โพธิ์ทองวิทยาคารนางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 043611227 
315วังหลวงวิทยาคม    
316เสลภูมินายสุริยา สิงห์ชา 043551336 
318เมยวดีพิทยาคมนายไพรวัลย์ สมภูงา 043577021