ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์กู่กาสิงห์ประชาสรรค์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
2นายปรวรรตน์ โยธมาศสุวรรณภูมิวิทยาลัยโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
3นายเสนอ จันทราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
4นางปดิวรัดา ณ อุบลโพนทองพัฒนาวิทยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12
5นายมนูญ ยางงามเสลภูมิโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. 24
6นางสาวเจนประภา เรือนคำเชียงใหม่ประชานุสรณ์โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. 34