ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยาเทอดไทยวิทยาคมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.19
2นายจงจัด จันทบเสลภูมิโรงเรียนสุวรรณณารามวิทยาคม สพม.1
3นางพรนภา พรหมนารทโพนทองพัฒนาวิทยาลาออกจากราชการ 
4นางยุภา มิตรสันเทียะโพธิ์ทองวิทยาคารลาออกจากราชการ