ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประจักษ์ ยอดเมินหนองพอกวิทยาลัยโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.19
2นายเรวัตร ภูแย้มเทอดไทยวิทยาคมโรงเรียนบ้านแปลง สพป.จันทบุรี เขต 2
3นายวิชัย โพธิ์ศรีทรายทองวิทยาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
4นายนิวัฒน์ แก้วกาหลงพลับพลาวิทยาคมโรงเรียนบ้านอี่โก่ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5นายมานะ ทีคลังจันทรุเบกษาอนุสรณ์โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์เมืองสรวงวิทยาโรงเรียนเขวาตะครอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7นายณัฐพงศ์ ไชยพลงามหนองหมื่นถ่านวิทยาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์พนมไพรวิทยาคารโรงเรียนบ้านดอนปอดอนแฮ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
9นายรัฐพล นามคำพนมไพรวิทยาคารโรงเรียนบ้านเปือยน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
10นายนาท ไพรพาลีหนองฮีเจริญวิทย์โรงเรียนโนนชัยศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
11นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ทุ่งหลวงพลับพลาไชยโรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
12นางจินตนา ประกอบเลิศทรายทองวิทยาโรงเรียนบ้านดอนขาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
13นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์เมืองสรวงวิทยาโรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
14นายอานนท์ คนขยันธงธานีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
15นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชรโพธิ์ศรีสว่างวิทยาโรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
16นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาโพนเมืองประชารัฐโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
17นายพยุงค์ ประกอบเลิศทรายทองวิทยาโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
18นางนวลใย ดาหลวงมาตรโนนชัยศรีวิทยาโรงเรียนบ้านน้ำคำสมศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
19นายกิตติชัย สุดานิชโพธิ์ทองวิทยาคารโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
20นายสุรวุฒิ แน่นพิมายคำนาดีพิทยาคมโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
21นายไพศาล วงค์กระโซ่โพนทองพัฒนาวิทยาโรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
22นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อเชียงขวัญพิทยาคมโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
23นายพิสิฎฐ์ กองอุดมสุวรรณภูมิพิทยไพศาลโรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
24นายสุดหล้า เวียงใต้หนองผึ้งวิทยาคารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.18
25นายธนาพนธ์ ภูมิลาโพนสูงประชาสรรค์โรงเรียนหนองคูโคกเพ็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2