ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวณัฏยา พุฒตาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27สพป.รอ. เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
2นายราอีด สงวนรัตน์หนองพอกวิทยาลัยสพป.รอ.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
3นางธันยพร อุตรทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ลาออกจากราชการ 
4นายวัชรินทร์ แสวงดีโนนชัยศรีวิทยาลาออกจากราชการ