ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายภิญโญ ศรีม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
2นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
3นายไพศาล บำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
4นางวนิดา ปาณีนิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
5นายทองพูล ศิริโทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
6นายกำพล แสนบุญเรืองสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
7นายสุดสาคร ศิริวารินทร์พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
8ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ บุญชูศรีหนองหมื่นถ่านวิทยาเกษียณอายุ 
9นายอดิศักดิ์ คำจุมจังโพธิ์ศรีสว่างวิทยาเกษียณอายุ 
10นายคำผาย มนตรีปฐมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
11นายชัชวาลย์ บัวลอยโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
12นางทัศนีย์ ศิริอมรพรรณจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
13นางสมสมัย อ่อนคำสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
14นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
15นายพานิช ลาสระคูเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
16นายทองฉัตร บุญยะรัตน์อาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
17นางทิพวรรณ มณีทัพม่วงลาดวิทยาคารเกษียณอายุ 
18นายอำนวย กั้วศรีม่วงลาดวิทยาคารเกษียณอายุ 
19นายไชยา หาพันธุ์หนองผึ้งวิทยาคารเกษียณอายุ 
20นายนิพนธ์ พลเยี่ยมสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
21นางนำพา เกษตรสินธุ์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
22นางพูลทรัพย์ ชาปะวังสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
23นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
24นางเพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่นสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
25นางฉวีวรรณ กลิ่นเกษรสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
26นางเสาวลักษณ์ กลางคารสตรีศึกษาถึงแก่กรรม 
27นางกรรณิการ์ สุมารินทร์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
28นางฉวีวรรณ อุปไมยารามสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
29นายศุภชัย พวงในเมืองผาน้ำทิพย์วิทยาเกษียณอายุ 
30นางวันทนา มาศวรรณาธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
31นางรุจี ปุยฝ้ายธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
32นางสำรวย เทียบพิมพ์ธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
33นางกิ่งลำดวน มุกดาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
34นางปราณี ชื่นชมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
35นางอนงค์รักษ์ แก่นสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
36นางสาวพิกุล ศรีพลลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
37นายสิทธิชัย ฉิมพงษ์ม่วงมิตรวิทยาคมเกษียณอายุ 
38นางแพงมา หัวโนนม่วงหนองพอกวิทยาลัยเกษียณอายุ 
39นายสุรศักดิ์ วิลัยหล้าธงธานีเกษียณอายุ 
40นายสมชาย พัฒน์ชยางกูรธงธานีเกษียณอายุ 
41นายเสน่ห์ เคหาบาลธงธานีเกษียณอายุ 
42นางลัดดากรณ์ เคหาบาลธงธานีเกษียณอายุ 
43นางถนอม จันทร์หยวกธงธานีเกษียณอายุ 
44นายมิทธ์ ธนโชคบุญสกุลธงธานีเกษียณอายุ 
45นายบพิตร พลเยี่ยมธงธานีเกษียณอายุ 
46นางสวาสดิ์ โฮมจุมจังศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
47นางสะอาด อินละครศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
48นางสมนึก ยิ่งกำแหงศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
49นายไวกูณฐ์ ศีรษะภูมิเชียงใหม่ประชานุสรณ์เกษียณอายุ 
50นางสร้อยสุดา ภูศรีขวาววิทยาคารเกษียณอายุ 
51นายจำรัส ยาศรีโพธิ์แก้วประชาสรรค์เกษียณอายุ 
52นางสมพร เขียวสระคูสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
53นายสุเทพ ขันแก้วสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
54นางละออง สุดหนองบัวสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
55นางพรพิมล หาญอาษาสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
56นายเดชะ สิงห์ทองสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
57นายสุรจักษ์ ศิลารักษ์เทอดไทยวิทยาคมเกษียณอายุ 
58นายศุภกิจ สมศิลาโคกล่ามพิทยาคมเกษียณอายุ 
59นางบุศรา ชาบุญมีโคกล่ามพิทยาคมเกษียณอายุ 
60นางจันทร์ศรี ขันอาษาสามขาท่าหาดยาววิทยาเกษียณอายุ 
61นางพจนีย์ ศรีชนะโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
62นางเบญจมาศ สายเชื้อโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
63นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงน้ำใสวรวิทย์เกษียณอายุ 
64นางสมร อิสิสิงห์หัวโทนวิทยาเกษียณอายุ 
65นายอรุณรัตน์ สาธารณ์จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
66นางธนศักดิ์ พงษ์สงวนจันทร์จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
67นายชาติชาย ทองเรืองจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
68นางสาววัฒนาภรณ์ ผือโยจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
69นางแสวง ปรินแคนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
70นางยุพาพร ก้านจักรจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
71นายสมศักดิ์ เอื้อมสุวรรณจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
72นางชวนพิศ ประเสริฐสังข์ศรีธวัชวิทยาลัยเกษียณอายุ 
73นายพัฒนพิศิษฎ์ เปี่ยมวัฒนานนท์อาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
74นางพรศรี พันธุวงศ์อาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
75นางสาวนภาพร ชัฏพลชัยอาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
76นางธญา สุพิมพ์อาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
77นางสดศรี จันทรโคตรโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
78นายฉกรรจ์ วรกมลโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
79นางจันทรารมย์ รัตนแสงโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
80นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
81นายสัมพันธ์ คามวัลย์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
82นางกิ่งแก้ว สายเชื้อพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
83นางลำพูล ธาระมนต์พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
84นายพงษ์พันธ์ ศรีสุมิ่งพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
85นายคมศักดิ์ จันทรักษ์พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
86นายสุพจน์ เหลี่ยมเจริญพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
87นายตุรัตน์ คนหาญพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
88นางอรวรรณ พันพุ่มพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
89นางจันทร์เพ็ญ กุดหอมพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
90นางกาญจนา อโนนามพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
91นางพรทิพา เอื้ออารีย์พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
92นางวรางคณา บรรณาลัยพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
93นายประจวบ สุวรรณศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
94นายพิทักษ์ ภาคมฤคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
95นายกุศล ศรีสารคามเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
96นางนภา เรืองบุญเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
97นายเดชา วรรณธานีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
98นายนพดล พรมโสภาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
99นายบุญมี ก้อนรัตน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
100นายอดิศรชัย ใบลีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
101นางอุมาพร ธงจันทร์จันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
102นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์จันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
103นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์จันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
104นายอุดม น้อยจันทร์จันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
105นายนเรศ ศรีหนาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
106นางปวีณา ลิ้มสำราญจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
107นายประสงค์ ถนัดค้าจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
108นายวินิต สิงคะกุลจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
109นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์จันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
110นายนพรัตน์ ภูคำจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
111นางวชิราวดี ศรีนาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
112นางเอี่ยมจิต ชนะชัยสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
113นางรัชนี สืบพานิชสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
114ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ บุตรโทสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
115นางพานทอง โพธิคลังสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
116นายสุพจน์ ศิรินันติกุลสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
117นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์สุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
118นางพิสมัย บุญชูศรีสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
119นายเชษฐ จันทรสนามสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
120นางบัวเรียน ศรีพลังขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
121นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์ขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
122นางกัลยา พรหมโคตรขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
123นางถนอมสิน พิมพิลาขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
124นางสุปราณี พัฒนจักรขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
125นายศานิตย์ มโนเอื้อขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
126นายสุริยน สารฤทธิ์ขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
127นางประภัสสร รถาจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
128นางปิยมาลย์ สุโนภักดิ์จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
129นายสุรศักดิ์ ไกรเสนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
130นายศักดิ์ศรี วจีภูมิเสลภูมิเกษียณอายุ 
131นายฉันท์ชาติ มาตย์ผลเสลภูมิเกษียณอายุ 
132นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลเสลภูมิเกษียณอายุ 
133นายสุพล ดวงผุยทองเสลภูมิเกษียณอายุ 
134นางสาวสาคร ทุมพรโพนเมืองประชารัฐเกษียณอายุ 
135นางสำราญ จันทร์พลงามช้างเผือกวิทยาคมเกษียณอายุ 
136นางสาวปราณี ปกติช้างเผือกวิทยาคมเกษียณอายุ 
137นายจีระชัย รูปเหลี่ยมผาน้ำทิพย์วิทยาเกษียณอายุ 
138นายจำรัส สุวรรณศรีธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
139นายวิรศักดิ์ เทียมวงศ์ดู่น้อยประชาสรรค์เกษียณอายุ 
140นายรุจิรัตน์ บุญมีทวีเสลภูมิลาออกจากราชการ 
141นางรัตนา หงส์สิงห์โคกล่ามพิทยาคมลาออกจากราชการ 
142นางเกษกิตติ ปัญญาไวย์สุวรรณภูมิพิทยไพศาลลาออกจากราชการ 
143นางมนัญชยา รังษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ลาออกจากราชการ