ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางณิชากร เจมส์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดลาออกจากราชการ 
2นางทิฆัมพร หันตุลาโคกล่ามพิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นางสมพร สิทธิศรีจันทร์โคกล่ามพิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นายบุญภาส เสมอวันโคกล่ามพิทยาคมลาออกจากราชการ