ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสามาวดี ตรีกุลสตรีศึกษาลาออกจากราชการ 
2นายชัชวาลย์ เจาะจงผาน้ำทิพย์วิทยาสพม.26 สพม.26
3นางสุรางค์ ซ้ายสนามสตรีศึกษาสพม.26 สพม.26
4นายปิยณัฐ กุสุมาลย์โพนสูงประชาสรรค์สพม.25 สพม.25
5นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูลเมยวดีพิทยาคมสพม.25 สพม.25
6นางยุพิน พวงจันทร์ทรายทองวิทยาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7นางธนิกา เชื้อกลางโพนทองวิทยายนสพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1
8นางสาวมินทร์ธิชา สิงห์พันธ์ดูกอึ่งประชาสามัคคีสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
9นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์เชียงใหม่ประชานุสรณ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
10นางสาวสลวย ไชยเดือนทรายทองวิทยาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
11นายศรีธาตุ ดีสินหนองหมื่นถ่านวิทยาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
12นายชูศิลป์ ดงตะไนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
13นายวนัส พรมสว่างคำนาดีพิทยาคมสพม.26 สพม.26
14นางสาวยุพารักษ์ วีรสอนหนองพอกวิทยาลัยสพม.32 สพม.32
15นางกัญญารัตน์ โทดาสามขาท่าหาดยาววิทยาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
16นายวิคิด ทินบุตรธวัชบุรีวิทยาคมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
17นายวัลลภ เฉลิมแสนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
18นางสาวปุณนิศา จุฬาคำหนองหมื่นถ่านวิทยาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
19นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27สพม.23 สพม.23
20นางดาวเรือง รัตนพลเมืองน้อยวิทยาคมสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
21นางพิมพิศา ขันธ์สะอาดโพนทองวิทยายนสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
22นายถนอม อุ่นน้ำเที่ยงช้างเผือกวิทยาคมสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3