ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิโรจน์ ใจเมืองสุวรรณภูมิพิทยไพศาลลาออกจากราชการ 
2นางจงกล สร้อยคำอาจสามารถวิทยาลาออกจากราชการ 
3นางอาริศปรียา วรวงษ์พลับพลาวิทยาคมร.ร.บ้านปากช่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
4นายวีระพงษ์ พานสารโพนทองวิทยายนร.ร.บ้านกุดเต่าวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
5นายธนกร อัฒจักรพนมไพรวิทยาคารร.ร.บ้านจานใต้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6นายชุมพร ภามนตรีเชียงใหม่ประชานุสรณ์ร.ร.บ้านกุดเชียว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7นางอรวดี หลักแก้วโพนทองพัฒนาวิทยาร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
8นายพิทัย พละสุโพนทองวิทยายนถึงแก่กรรม