ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายภควัต โอวาทน้ำใสวรวิทย์ลาออกจากราชการ 
2นายประนอม ตรีทศขัติยะวงษาลาออกจากราชการ