รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดนายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 043515369 
101ขัติยะวงษานายจตุพล ไกรยบุตร 043512950 
102เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดนายวัฒนา พลอาษา 043515204 
104สตรีศึกษานายจักรวาล เจริญทอง 043511410 
105สตรีศึกษา 2นายเกรียงไกร ทานะเวช 043611055 
106จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกนายภูวนาท คำพมัย 043561148-9 
107โคกล่ามพิทยาคมนางสาวเรวดี มนตรีพิลา 043611083 
108ดู่น้อยประชาสรรค์นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร 043611140 
109ธงธานีนายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 043631071 
110ธวัชบุรีวิทยาคมนายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 043569113 
111เมืองน้อยวิทยาคมนายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ 043500075 
112ศรีธวัชวิทยาลัยนายอุเทน กาญวิจิตร 043569255 
113เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดนายสุนทร สีหานาม 043611048 
114ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยานายสุริยา สิงห์ชา 043508150 
115จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์นายสรศักดิ์ สีตาชัย 043507137 
116ม่วงลาดวิทยาคารนายสุพรรณ พรรณเกตุ 096208211 
117เชียงขวัญพิทยาคมนายทิวา วรโยธา 043509092 
118พลับพลาวิทยาคมนายนรินทร์ น้อมระวี 043611074 
119เทอดไทยวิทยาคมนายวีระชัย แผลงฤทธิ์ 043611185 
201กู่กาสิงห์ประชาสรรค์นายอานนท์ เลิศวิลาศตระกูล 043632150 
202จันทรุเบกษาอนุสรณ์ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 043589161 
205หนองผึ้งวิทยาคารนายอนุชิต เปรมปรี 043612013 
206เหล่าหลวงประชานุสรณ์นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 043611052 
207โพนสูงประชาสรรค์นางธัญพร ยมนัตถ์ 043611036 
208น้ำใสวรวิทย์นางรุ่งนภา มาศจันทร์ 043611125 
209พนมไพรวิทยาคารนายอนุสรณ์ ทาสระคู 043591338 
211ช้างเผือกวิทยาคมนายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043626031 
212ทุ่งหลวงพลับพลาไชยนายวรัทภพ สมันศรี 043611258 
213สุวรรณภูมิวิทยาลัยนายประวีณ เชิงสะอาด 043581460 
214สุวรรณภูมิพิทยไพศาลนายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 043581034-5 
215หัวโทนวิทยานายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 079544439 
216หินกองวิทยาคารนายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง   
217เมืองสรวงวิทยานายสุบิน แสงสระคู 043597072 
218สูงยางวิทยาประชาสรรค์นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์   
219ทรายทองวิทยานายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 043595088 
220สามขาท่าหาดยาววิทยานายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 043611249 
222โพนเมืองประชารัฐนางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย 043574053 
223หนองหมื่นถ่านวิทยานางพิสดา อำภาพันธ์ 043565022 
224อาจสามารถวิทยานางสุขุมาลย์ อินทเสวก 043599085-6 
225ดูกอึ่งประชาสามัคคีนายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ 043500161 
226หนองฮีเจริญวิทย์นายสายัณห์ ศรีมงคล 043506116 
301คำนาดีพิทยาคมนายมนัส โพธิจักร 043611060 
302โนนชัยศรีวิทยานายศิริพงศ์ นาก้อนทอง 072356265 
303โพธิ์ศรีสว่างวิทยานายถนอม อุ่นน้ำเที่ยง 043611006 
304โพนทองพัฒนาวิทยานายวิคิด ทินบุตร 043571338-9 
305โพนทองวิทยายนนายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 043571389 
306ม่วงมิตรวิทยาคมนายเกรียงไกร ป้องศรี 043512751 
307เชียงใหม่ประชานุสรณ์นายบุญส่ง จอมหงษ์ 043518244 
308โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ 043567079 
309ผาน้ำทิพย์วิทยานายบุญชู สุนธงศิริ 043611030 
310โพธิ์แก้วประชาสรรค์นายสุธิชัย ด่านกลาง 043611004 
311หนองพอกวิทยาลัยนายเดชา บุตรพรม 043579173-4 
312ขวาววิทยาคารนายปรเมนทร์ คืนดี 043526752 
313ท่าม่วงวิทยาคมนางอัญญรัตน์ แสนภูมิ   
314โพธิ์ทองวิทยาคารนายกิตติชัย สุดานิช 043611227 
315วังหลวงวิทยาคมนายเมธี หินทอง   
316เสลภูมินายนพดล ศรีระกิจ 043551336 
318เมยวดีพิทยาคมนายชวลิต ไชยฮะนิจ 043577021